Home / Спортски настани / Спортската рекреација во Велес во минатото

Спортската рекреација во Велес во минатото

Спортската рекреација и спортот во Велес. Во ова современо време сме многу поназад од периодот од кога е снимен прилогот .

Како дополнување: По Втората светска војна, во Југославија беше нагласена важноста на спортот во градењето на социјалистичкиот човек и општеството како целина. Властите, првенствено преку синдикатите, се обидоа да масовни спортски активности и физичко образование меѓу работничката класа. Во повоениот период, спортот требаше да игра важна улога во градењето на општеството, а особено во зголемувањето на продуктивноста на трудот. Во втората половина на 1950-тите, спортските активности започнаа да се промовираат со цел активен одмор и рекреација на работниците, а особено во раните 1960-ти во времето на скратување на работната недела. Анализата на архивските и изворите на весниците покажува каков е беше улогата на спортот во Македонија, беше спорт – иако се спроведуваше – прифатена од работничката класа како дел од нејзиниот секојдневен живот и одмор и како организираните спортски активности се вклопуваат во процесот на создавање на “нов социјалистички работник“. Конечно, целта на овој труд е да придонесе за истражување на социјалната историја на работничката класа во периодот на социјалистичка Македонија па и во Велес.

м-р Ангелче Гушев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*