Home / Методика на ФЗО / ИКТ во наставата по спорт и спортски активности и физичко и здравствено образование

ИКТ во наставата по спорт и спортски активности и физичко и здравствено образование

Во наставата по спорт и спортски активности и физичко и здравствено образование за една учебна година се потребно е и интеграција на ИКТ на содржини кои ќе одговараат на потребите. Најмногу ИКТ ќе се практикува на часовите предвидени за презентирање на правилата за игра на спортските игри. Со примената на ИКТ во наставата по спорт и спортски активности и физичко и здравствено образование би се согледале стекнатите вештини на учениците, но би добиле и информации за тоа, колку она што го учат на часовите можат практично да го применат.
Целите на примената на ИКТ во наставата по спорт и спортски активности се :
-да се оспособат учениците сами да истражуваат и да доаѓаат до информации
-да можат дадени задачи да презентираат со помош на соодветни ИКТ алатки
-да можат наученото да го применуваат во секојдневниот живот.

Пример за програма за ИКТ во наставата: https://kineziologija.mk/wp-content/uploads/2021/10/Имплементација-на-ИKT.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*